مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
دسته بندی ها:KVM 256
256MB RAM
10GB HDD
500GB Bandwidth
1 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است
KVM 512
512MB RAM
20GB HDD
1TB Bandwidth
2 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است
KVM 1024
1024MB RAM
30GB HDD
2TB Bandwidth
3 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است
KVM 2048
2048MB RAM
40GB HDD
3TB Bandwidth
4 CPU Core
1 Dedicated IP
-20 موجود است

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (173.245.54.60) وارد شده است.